Warunki współpracy

 1. Zakres Usługi: w studio zobowiązuje się do wykonania zdjęć i/lub wideo reklamowego i/lub projektu graficznego zgodnie z określonym zakresem usługi i wytycznymi Klienta.
 2. Płatność: Podstawą do przystąpienia realizacji zlecenia jest opłacona faktura za zlecenie lub potwierdzenie płatności (przedpłata). 
 3. Terminy: Termin wykonania zlecenia oraz dostarczenia zdjęć zostanie uzgodniony indywidualnie dla każdego zlecenia między w studio a Klientem. Jednocześnie w studio zastrzega sobie prawo do uzasadnionego przekroczenia terminu w sytuacjach wyjątkowych. 
 4. Prawa Autorskie: w studio zachowuje prawo do wykorzystania utworów wyłącznie w celach prezentacji swojego portfolio na potrzeby marki w studio.
 5. Użytkowanie zdjęć i/lub wideo reklamowego i/lub projektu graficznego: Klient nabywa prawa do użytkowania zdjęć w momencie opłacenia całej faktury oraz zaakceptowania dostarczonego materiału, lub niezgłoszenia żadnych uwag w terminie do 7 dni. Klient ma prawo do korzystania z wykonanych zdjęć i/lub wideo reklamowego i/lub projektu graficznego w reklamie internetowej oraz w druku. Klient nie może modyfikować utworu bez zgody w studio. Klient nie może odsprzedawać utworu osobom trzecim. 
 6. Retuszowanie i obróbka zdjęć: w studio może oferować usługi retuszu i obróbki zdjęć produktowych. Zakres i koszty tych usług zostaną jasno określone w wycenie. Decydując się na retusz zdjęć, Klient oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do utworu i wyraża zgodę na ich modyfikację. 
 7. Dostarczenie materiałów: w studio zobowiązuje się do dostarczenia materiałów Klientowi w postaci linku. Jednocześnie w studio oświadcza, że link jest aktywny do 7 dni. 
 8. Odpowiedzialność za produkt: Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie produktów oraz za ich stan i przygotowanie — np. brak rys i śladów użytkowania, rdzy. Dla produktów zaniedbanych w studio nie gwarantuje oczekiwanego efektu i/lub zastrzega sobie prawo do zmiany wyceny. Jednocześnie w studio oświadcza, że produkt podczas sesji może ulec zniszczeniu, za co w studio nie ponosi odpowiedzialności.  
 9. Reklamacja: Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanych zdjęć i/lub wideo reklamowego i/lub projektu graficznego w terminie do 7 dni od dostarczenia materiału przez w studio. Zastrzeżenia powinny zawierać się w jednej wiadomości e-mail oraz szczegółowo opisywać zakres, który w studio ma poprawić. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń w studio zobowiązuje się przystąpić do rozpoznania w terminie do 14 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń. Usterki zostaną niezwłocznie poprawione w przypadku, jeśli wady wynikają z winy w studio.  
 10. Prawo do zmiany wyceny: w studio zastrzega sobie prawo do zmiany wyceny zlecenia (np. gdy Klient dostarczy mniej produktów, niż deklarował podczas wyceny; produkty okazują się zaniedbane; bardziej skomplikowane), jednak Klient zostanie poinformowany o wszelkich zmianach w sposób przejrzysty.
 11. Archiwizowanie materiałów: w studio nie ma obowiązku przechowywania zdjęć Klienta w systemie. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za wyszukanie konkretnego materiału z zewnętrznych źródeł — kwota ustalana indywidualnie w zależności od ilości materiału. 
 12. Brief: Jeżeli Klient nie dostarczy wytycznych do zlecenia — w studio wykonuje sesję zgodnie ze swoją wizją. Klient nie może mieć zastrzeżeń do utworzonej w ten sposób treści. 
 13. Model: Przy sesji z udziałem modela zostaje doliczone honorarium ustalane bezpośrednio z modelem (300 PLN – 1000 PLN ceny poglądowe) oraz koszt rekrutacji modela i stworzenia umowy wynoszący 200 PLN.  
 14. Model bez wizerunku: Jeżeli sesję wykonujemy wewnętrznie, bez wizerunku, zostaje doliczone honorarium dla modela w wysokości 300 PLN. 
 15. Minimalna wartość zlecenia: Jeżeli wartość zlecenia jest poniżej 400 PLN, doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 99 PLN. 

Zapoznanie się i akceptacja warunków współpracy jest warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem zlecenia. 

Akceptacja oferty cenowej jest jednoznaczna z akceptacją warunków współpracy.

gwarancje:

 1.  Gwarancja jakość/cena – w studio oferuje wysokiej jakości zdjęcia i materiały w adekwatnej cenie. W przypadku, gdy klient otrzyma korzystniejszą ofertę cenową z tym samym zakresem usług w studio może obniżyć kwotę usług do tego pułapu. Docelową jakość zdjęcia można u nas również sprawdzić darmową sesją próbną.
  1.  Przy porównaniu cen brane są pod uwagę czynniki wpływające na finalną cenę za zdjęcie takie jak: Rozdzielczość zdjęcia, rozszerzenie, poziom zaawansowania retuszu, docelowe przeznaczenie zdjęcia, poziom skomplikowania produktu oraz ujęcia, ilość zdjęć składająca się na finalny obraz (metody Focus Stacking oraz komponowanie wielokrotną ekspozycją), czas realizacji, licencja na wykorzystanie zdjęć
 2. Gwarancja zadowolenia – priorytetem w studio jest przełożenie wizji klienta na obraz cyfrowy, w przypadku kiedy dostajemy szczegółowe wytyczne co do sesji, jesteśmy w stanie zagwarantować zadowolenie z finalnego efektu naszej pracy, w przeciwnym wypadku wykonujemy korektę do osiągnięcia docelowego efektu lub zwracamy poniesione koszty i anulujemy zlecenie na dane zdjęcie. W związku z tym klient nie ponosi ryzyka przy zlecaniu zdjęć.
 3. Kompleksowa obsługa – każdy klient otrzymuje przypisanego opiekuna, z którym może kontaktować się w godzinach pracy w studio. Opiekun od pierwszego kontaktu do zakończenia zlecenia służy radą i pomocą klientowi realizując zlecenie.